LIÊN KẾT BẢO MẬT

CỦA SỞ Y TẾ DC

 

Bảng câu hỏi sàng lọc này thu thập thông tin về tiền sử gần đây của quý vị để xác định tình trạng hội đủ điều kiện hiện tại của quý vị để được xét nghiệm coronavirus (COVID-19/Vi-rút Corona). Ngoài ra, thông tin này sẽ có giá trị đối với những nỗ lực tiếp diễn của chúng tôi nhằm thu thập dữ liệu và xác định mối đe dọa mà vi-rút này gây ra cho tất cả cư dân DC.